Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Rūdninkų g. 8, LT-01135, Vilnius. Tel. (8-5) 2619854.
Tel./faksas (8-5) 2617941
 

LEONARDAS DA VINČIS: TARPTAUTINIŲ AUKSAKALYSTĖS MOKYMO PROGRAMŲ PLĖTOJIMAS RESTAURAVIMO SRITYJE – DIT GOLD
 

Debreceno juvelyrų mokymo centre

Europos Komisija patvirtino Mokymosi visą gyvenimą programą 2007–2013 m., kurios tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą prisidėti prie Europos Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės, pasižyminčios darniu ekonominiu augimu, kuriančios daugiau ir geresnių darbo vietų, stiprinančios socialinę sanglaudą, vystymąsi, užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. Pagrindinis programos siekis – puoselėti švietimo ir mokymo sistemų Europos Bendrijoje pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad jos taptų pasauliniu kokybės standartu. Lietuvoje Mokymosi visą gyvenimą programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mokymosi visą gyvenimą programa sujungia šešias programas, viena iš jų – Leonardo da Vinčio (Leonardo da Vinci) programa, skirta remti dalyvaujantiesiems profesiniame mokyme ir tolesnėje profesinio mokymo veikloje, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžių ir kvalifikaciją, taip pat skatinti asmens profesiniam tobulėjimui, didinti užimtumui ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybėms. Pagrindinis programos tikslas – kuriant ateities profesinio rengimo politiką, suvienyti įvairias Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas.

Turnovo metalo restauravimo dirbtuvėse

Į Leonardo da Vinčio programos dvimetį partnerysčių projektą „Tarptautinių auksakalystės mokymo programų plėtojimas restauravimo srityje“, sutrumpintai vadinamą „DIT Gold“, įsijungė ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistai. Projektą 2008 m. inicijavo Koblenco (Koblenz, Vokietija) amatų rūmų Heršteino (Herrstein) restauravimo ir paminklotvarkos centras, projekto koordinatorė – šio centro vadovė Konstancė Kiušel (Constanze Küsel). Kiti „DIT Gold“ projekto partneriai – Vokietijos, Vengrijos, Čekijos ir Bulgarijos auksakalystės mokymo įstaigos ir restauravimo centrai. Projekto tikslas – tarptautinio bendradarbiavimo kontekste išplėtoti auksakalystės mokymo programas restauravimo ir konservavimo srityje, pagrindinį dėmesį skiriant mokymo metodologijai ir istorinių auksakalystės bei sidabrakalystės dirbinių konservavimo ir restauravimo metodams įdiegti.

Vykdant projektą renkami ir dokumentuojami duomenys apie auksakalystės istorines technikas, istorines medžiagas ir restauravimo metodus, jie nagrinėjami techniniais bei meno istorijos aspektais, restauravimo etikos ir estetikos kontekste. Projekto partnerių nuomone, tai labai svarbus darbas, nes apie auksakalystės sritį lieka vis mažiau žinių, jos neperduodamos ir neišsaugomos. Problemą tikimasi išspręsti bent iš dalies parengiant auksakalių ir sidabro meistrų mokymo metodikas bei sutelkiant tarptautinį specialistų tinklą, kuriame būtų keičiamasi teorine ir praktine patirtimi auksakalystės kūrinių istorijos studijų ir restauravimo klausimais. Be to, planuojama sukurti tarptautinį istorinių auksakalystės ir sidabro dirbinių restauravimo technikų ir medžiagų žinyną, apimantį istorines juvelyrikos technikas, senuosius ir modernius konservavimo ir restauravimo metodus, šių metodų monitoringo rezultatus, aukso ir sidabro dirbinių instrumentinių tyrimų rezultatus bei išsamų literatūros sąrašą.

Šonstato (Schoenstatt, Vokietija) Marijonų brolijos restauravimo centre

Reguliariai vyksta „DIT Gold“ projekto partnernerių susitikimai: 2008 m. spalio mėnesį seminaras vyko Heršteine, šių metų vasario mėnesį – Vilniuje, gegužę – Turnove, spalio viduryje – Debrecene. Seminaruose buvo išklausyti čekų metalo restauravimo specialistų Jaroslavo Prašilio (Jaroslav Prášil) ir dr. Miroslavo Kogano (Miroslav Cogan) pranešimai apie XIX a. Bohemijos juvelyrinių dirbinių su granatais gamybos technikas, medžiagas bei problemas, susijusias su šių dirbinių restauravimu; Šonstato (Schoenstatt, Vokietija) Marijonų brolijos auksakalystės ir meno dirbinių vadovo juvelyro ir restauratoriaus Michaelio van Oyeno (Michael van Ooyen) pranešimai apie senųjų bažnytinių indų, monstrancijų ir relikvijorių restauravimo etines ir estetines problemas, nagrinėtos istorinių auksakalystės dirbinių praktinio restauravimo problemos. Debreceno amatų mokyklos dėstytojas juvelyras ir restauratorius Otvosas Nagy Ferencas (Ötvös Nagy Ferenc) nagrinėjo juvelyrikos specialybės dėstymo metodologiją, pristatė savo monografiją „Zománcmívesség” (Budapeštas: Scolar Kiadó, 1997) apie aukso, sidabro ir emalio kūrinių technikas, medžiagas, konservavimą ir restauravimą. Bulgarų juvelyras ir restauratorius Vladimiras Burovas apžvelgė Plovdivo (Bulgarija) restauratorių atliekamus darbus, išsamiai apibūdino Balkanų regiono senųjų juvelyrinių dirbinių technologiją.

Prano Gudyno restauravimo specialistų indėlis į vykdomą Leonardo da Vinčio programos partnerysčių projektą „DIT Gold“ – auksakalystės dirbinių tradicinių konservavimo ir restauravimo metodų lyginamieji tyrimai bei šių metodų poveikio konservuojamų dirbinių medžiagoms tyrimai, kurie atliekami kartu su Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro mokslininkais. Šių darbų rezultatai buvo referuojami visuose projekto partnerių susitikimuose. Be to, tyrimų rezultatų pagrindu parengtas pranešimas „Dirbinių iš vario ir jo lydinių konservavimo metodų palyginamieji tyrimai“ Lietuvos chemikų konferencijoje „Chemija 2009“, skirtoje akademiko Juozo Matulio 110 metų gimimo sukakčiai pažymėti. Pranešimo autoriai – prof. habil. dr. A. Ramanavičius, E. Borovikovaitė, dr. J. Senvaitienė ir J. Lukšėnienė – tyrė konservavimo procesų įtaką auksakalystės dirbinių autentiškumo išsaugojimo aspektu. Buvo tyrinėjamas metalų paviršiaus savybių ir cheminės sudėties pasikeitimas įvairiuose konservavimo procesuose. Lyginamųjų tyrimų rezultatų pagrindu VU Chemijos fakultete 2009 m. apgintas ir baigiamasis bakalauro studijų darbas.

Vykdomas Leonardo da Vinčio programos partnerysčių projektas „Tarptautinių auksakalystės mokymo programų plėtojimas restauravimo srityje“ pristatomas internetiniame puslapyje www.leonardo-project.de.


Janina Lukšėnienė, Jūratė Senvaitienė

Nuotraukos iš LDM Prano Gudyno restauravimo centro archyvo

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.12.29