LDM leidiniai (nuo 1971m.) >

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
METRAŠTIS VI. 2005 m.

Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Jūratė Senvaitienė, Danutė Mukienė, Gediminas Mikelaitis. Sudarė Danutė Mukienė. Fotografai: Sigita Blažiūnaitė, Antanas Lukšėnas,  Danutė Mukienė, Aloyzas Petrašiūnas, Darius Rudinskas, Mečislovas Sakalauskas, Vilma Šileikienė, Bronius Talaikis, Dalia Tarandaitė, Stasys Vaitkus. Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 2005, 424 p. © Lietuvos dailės muziejus, 2005. Maketavo UAB „Savas takas“ ir KO. Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė.

Tyrinėjimai
9 / Vydas Dolinskas. Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ tyrimai ir leidiniai
16 / Vydas Dolinskas. Mindaugo karalystės relikvija, 2003 m. eksponuota LDM Taikomosios dailės muziejuje
22 / Edvardas Gudavičius. 1255 m. Sėlos dovanojimo aktas
35 / Edmundas Rimša. Ar Mindaugo majestotinis antspaudas?
45 / Regimanta Stankevičienė. Šiluvos bazilikos paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“
75 / Agnė Narušytė. Lietuvos socialinio peizažo fotografijos kalba: strategijos ir jų reikšmės
93 / Gražina Marija Martinaitienė, Vytautė Lukšėnienė. Kontušinės juostos iš Kurtuvėnų bažnyčios kriptų: restauravimas, tyrimai, identifikacija
104 / Jūratė Meilūnienė. Būdingesni LDM rinkiniuose saugomų XV a. - XVII a. pirmosios pusės koklių tipai, dekoro motyvai, stilistika
115 / Daina Ragauskienė, Eimutis Matulionis, Ričardas Makuška. Dubliavimo praktika ir dubliuotų tekstilės eksponatų patikra LDM Prano Gudyno restauravimo centre
124 / Irena Bubinienė, Laima Vedrickienė. Biocidai archeologinei odai
131 / Ramunė Minderienė, Arūnas Krikštaponis. Fungicidinio poveikio cheminių medžiagų pritaikymo popieriaus konservavime tyrimai
146 / Aldona Nikienė, Birutė Sivakova, Ričardas Makuška. Popieriaus sutvirtinimo augalinių plaušų liejiniais galimybių tyrimas
158 / Eglė Piščikaitė, Saulė Budrienė, Daina Ragauskienė. Popieriaus plovimo sąlygų parinkimas
Kultūros vertybių restauravimo praktika
172 / Laima Janavičienė. Gintaro gabalų – unikumų – iš Palangos gintaro muziejaus konservavimas ir restauravimas
177 / Laima Janavičienė. 1900–1939 m. laikotarpio dirbinių su gintaro mozaikomis iš Palangos gintaro muziejaus restauravimas
181 / Laima Kruopaitė. Polichromuotų skulptūrų restauravimo ir restauravimo etikos problemos. Dviejų skulptūrų tyrimai ir restauravimas
195 / Laima Kruopaitė, Greta Žičkuvienė. Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“ iš Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios
205 / Audronė Petraševičiūtė. Rokiškio dvaro grafienės Hermancijos Sapiegaitės-Pšezdeckienės suknelės istorija
208 / Eglė Piščikaitė, Rytė Šimaitė. Didelio formato raižinių restauravimo problemos
214 / Dalia Valujevičienė. XVII a. II p. Švč. Sakramento brolijos vėliavos konservavimas
218 / Dalia Valujevičienė. Mykolo Kazimiero Paco herbinės portjeros restauravimo metodas
221 / Rapolas Vedrickas. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos didžiojo altoriaus paveikslo „Dievo Motina su Kūdikiu“ tapybos ir metalinio aptaiso tyrimai, restauravimas
228 / Eglė Virpilaitienė. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių restauravimas
 
Ekspozicijos, parodos, dailininkai ir jų kūryba
237 / Laima Bialopetravičienė. Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI–XX a. pirmosios pusės portretai)
243 / Danutė Mukienė. Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ koncepcija, tikslai, atnaujinimai, papildomos parodos
256 / Dalius Baltranas. Poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio baldai LDM Vilniaus paveikslų galerijos ekspozicijose bei LDM rinkiniuose
261 / Elona Lubytė. Klasikos ilgesys: Juozo Mikėno kūryba tarp Paryžiaus ir Lietuvos
268 / Julija Mušinskienė. Australijos ir Okeanijos tautų meno paroda Klaipėdos paveikslų galerijoje
283 / Nijolė Nevčesauskienė. Vytauto Ciplijausko kūrinių vertės
289 / Nijolė Nevčesauskienė. Vlado Karatajaus tapybos erdvės
291 / Danutė Skromanienė. Dailininkė keramikė Liucija Šulgaitė
296 / Nijolė Žilinskienė. Elgos Boči kūryba
 
Nauji muziejaus padaliniai
302 / Kristina Jokubavičienė. Prano Domšaičio galerija ir kultūros centras Klaipėdoje
311 / Birutė Pankūnaitė. Šiuolaikinės dailės informacijos centras: veiklos kryptys
317 / Danutė Mukienė. Skaitmeninių leidinių centras: elektroninė leidyba muziejuje
Edukacija
322 / Nideta Jarockienė. Meno pažinimo centro ryšiai su visuomene
331 / Vida Gedvilaitė. Klaipėdos paveikslų galerijos Meno pažinimo centras
338 / Giedrė Kazonienė. Klaipėdos laikrodžių muziejaus edukacinė veikla
 
Lietuvos dailės muziejaus rinkiniai
341 / Loreta Meškelevičienė, Laima Sazonova. 2002, 2003 metais Lietuvos dailės muziejaus įsigyti eksponatai
347 / Dalia Tarandaitė. Antano (?) Jankevičiaus ir Teresės Tarnovskytės (?) Jankevičienės portretai
350 / Nijolė Nevčesauskienė, Regina Urbonienė. Lietuvos dailės muziejuje naujai įgytų Kazės Zimblytės kūrinių plastiniai bruožai
354 / Dalius Baltranas. 2002 m. naujai įsigyti baldai LDM rinkiniuose
356 / Regina Urbonienė. Arvydo Každailio kūriniai LDM rinkiniuose
359 / Julijos Mušinskienės interviu su dr. Genovaite Kazokiene. „Visą meno turtą kaupiau Lietuvai“
 
Mokslinės konferencijos
373 / Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai“
375 / Šeštoji Baltijos šalių restauratorių konferencija-trienalė „Sakralinės dailės tyrimai, konservavimas ir restauravimas“
377 / Kristina Jokubavičienė. Konferencija „Tapytojas Pranas Domšaitis ir XX a. pirmosios pusės Europos dailės kontekstas. Vokietija-Austrija-Lietuva“:
 
Bibliografija
383 / Lietuvos dailės muziejaus 2002 metų leidiniai ir darbuotojų straipsniai
392 / Lietuvos dailės muziejaus 2003 metų leidiniai ir darbuotojų straipsniai
 
Kronika
401 / 2002 m.
411 / 2003 m.

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12